Omtale - 2016

12/01/2016: Vi skaber jobs - også udenfor mejeri og landbrug - læs mere her

06/01/2016: Video om kvalitetsarbejdet på Them Andelsmejeri - ses under TV/Video

04/01/2016: Antibiotika - ikke i dansk mælk - læs mere

VI SKABER JOBS -OGSÅ UDENFOR MEJERI OG LANDBRUG

VI SKABER JOBS -OGSÅ UDENFOR MEJERI OG LANDBRUG

Landmændene og Them Andelsmejeri skaber samlet mere end 300 jobs i Them og omegn.

Them Andelsmejeri kan betegnes som et mellemstort mejeri efter nutidens målestok. Vores omsætning er på ca. 250 mio. kroner, og vi forarbejder knap 58 mio. kg mælk på årsbasis. Mejeriet er et moderne, fuldau-tomatisk osteanlæg, som blev indviet i 2004. Selve mejeriet beskæftiger 63 fuldtidsansatte.
Med udgangspunkt i gennemsnitstal fra modelberegninger fra Landbrug & Fødevarer har vores 27 mælkele-verandører i gennemsnit 3-4 medarbejdere ansat. Landmændene leverer endvidere råstof til kvægslagteri-erne, hvor malkekøerne ender deres dage efter mange års tro tjeneste. Endvidere bruges en række maskin-stationer, så landmændene skaber direkte jobs til cirka 175 medarbejdere i området.
Them Andelsmejeri genererer sammen med andelshaverne jobs til yderligere 100 personer i lokalområdet. Dette omfatter de forskellige følgeerhverv såsom maskinhandlere, håndværkere, energiproducenter, trans-port, finans og anden service. Ifølge modelberegningerne er den samlede direkte og indirekte beskæftigelse således på mellem 300 og 350 fuldtidsstillinger. Det gør samlet Them Andelsmejeri til en af de større arbejds-pladser i Silkeborg Kommune.
Them Andelsmejeri bidrager dermed pænt til den samlede omsætning i den danske fødevareindustri, som er og bliver en af grundpillerne i dansk økonomi. På landsplan er over 110.000 personer beskæftigede direkte i fødevareerhverv – og yderligere 50.000 i afledte erhverv. 25 pct. af den danske vareeksport – svarende til godt 150 mia. kroner – er fødevarerelateret, hvilket er et væsentligt bidrag til landets handelsoverskud. End-videre er 20.000 unge i gang med en uddannelse, som relaterer sig til fødevareindustrien (Kilde: Landbrug & Fødevarer).
Dette univers er vi faktisk stolte over at være en del af.

ANTIBIOTIKA – IKKE I DANSK MÆLK

ANTIBIOTIKA – IKKE I DANSK MÆLK

Strikse sikkerhedsprocedurer både hos landmand og på mejeriet sikrer mælk uden antibiotika

Man kan ikke undgå, at en ko bliver syg i ny og næ. Der kan opstå infektioner i rifter i huden, på koens yver eller i forbindelse med kælvning, altså når køerne får kalve. God hygiejne i staldene begrænser risikoen for infektioner, men når en ko rammes af infektion, skal den behandles med antibiotika, da infektionen i nogle tilfælde kan sprede sig. Når en ko er under behandling med antibiotika, skal mælken destrueres. Den må ikke anvendes til fødevarer, da der kan forekomme rester af antibiotika i mælken.
Danske mejerier har nul-tolerance i forhold til antibiotika i mælk. På Them Andelsmejeri tester vi alt vores mælk ved hver afhentning ude på gårdene. Er der sket en fejl på gården, så mælken indeholder spor efter antibiotika, bliver den afvist på gården og bliver ikke taget med ind på mejeriet. Vores udstyr på tankvognen og procedurer omkring kontrollen er særdeles effektive. Jo tidligere i værdikæden vi kan stoppe en fejl, jo mindre omkostninger er der både for mejeriet og for landmanden.